Åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Loven skal fremme foretaks respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter forholder seg til uheldige virkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven pålegger virksomheter som ELIQUO en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som skal publiseres minst en gang i året. De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingene til ELIQUO vil bli publisert på denne siden. Her kan du lese vår siste aktsomhetsvurdering:

ELIQUO har bredt engasjement som entreprenør i vannbransjen og leverer blant annet vannbehandlingsanlegg, renseanlegg og fjernvarmeanlegg. ELIQUO PMI AS har virksomhet innen åpenhetslovens virkeområde og gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger tilpasset sin virksomhet.

Våre verdier og våre etiske retningslinjer er vårt fundament i vårt arbeid for å ivareta menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold hos våre leverandører og forretningsforbindelser, og videre i vår leverandørkjede.

Vi forventer at våre leverandører skal ha høy etisk standard, og vi tolerer ingen former for korrupsjon, bestikkelser, underslag, konkurransesamarbeid, diskriminering eller trakassering. Vi forventer at våre leverandører respekterer menneskerettigheter på tilsvarende måter som ELIQUO, gjennom hele verdikjeden deres når de utfører arbeid for oss. Dette er blant annet fastsatt i våre etiske retningslinjer for leverandører, samt våre seriøsitetskrav.

ELIQUO jobber med å kartlegge vår leverandør- og verdikjede, og vi foretar vurderinger av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samsvar med OECDs prinsipper. Aktsomhetsvurderingene er en løpende prosess.

Åpenhetsloven gir enhver rett til å be virksomhetene om informasjon om hvordan de håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Her kan du lese hvordan ELIQUO forholder seg til, og jobber med, etterfølgelse av åpenhetsloven.

Miljømessig bærekraft

ELIQUO sin kjernevirksomhet er å levere miljøvennlige og energieffektive løsninger. Vi bidrar til at våre kunder når sine bærekraftsmål.

Klimafotavtrykk fra vår egen virksomhet er moderat og vårt viktigste bidrag til reduksjon av klimagasser skjer gjennom lavt energiforbruk vannbehandlingsanlegg, fjernvarmeanlegg og avløpsrenseanlegg.

Våre effektive renseanlegg er viktige bidrag til artsmangfold og sunne forhold i havet og i ferskvannresipienter.

Gjennom vår miljøpolicy og våre strategiske valg, forplikter vi oss til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling og redusere miljøpåvirkning forbundet med vår produksjon. Vi har spesielt fokus på transport og avfalls håndtering, gjenbruk og resirkulering.

Sosial bærekraft

ELIQUO streber etter å være en god og stimulerende arbeidsplass, med et arbeidsmiljø alle som ønsker å bidra kan føle seg hjemme i. Alle ansatte i ELIQUO skal vise respekt for kolleger og andre som møtes i forbindelse med ansettelsen. ELIQUO har som mål å gi alle ansatte muligheten til å bruke sine ferdigheter og evner til å bidra til ELIQUOs fremgang så vel som sin egen.

De ansattes sikkerhet er av største viktighet for ELIQUO. ELIQUO vil derfor strebe etter å tilby et trygt og produktivt arbeidsmiljø for alle ansatte. Alle ansatte er pålagt å følge de relevante instruksjonene.

For å utvikle kompetanse hos den enkelte ansatte og for bedriften oppmuntres våre dyktige ingeniører og håndtverkere til å påta seg nye oppgaver i bedriften og til å ta relevant utdanning.

Diskriminering og trakassering

Ingen diskriminering utført av Elico-ansatte mot andre Elico-ansatte eller samarbeidspartnere vil bli tolerert, enten diskrimineringen er basert på nasjonalitet, religion, kjønn, alder, seksuell legning, sivilstand, sykdom, politikk, arbeidsevne eller annet. Ulik lønn for ulike prestasjoner og merittbasert forfremmelse utgjør imidlertid ikke på noen måte diskriminering. Trakassering som involverer verbal eller fysisk ydmykelse eller generering av et uvennlig arbeidsmiljø er heller ikke akseptabelt.

ELIQUO vil  fortsette vårt arbeid med å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden vår.

Økonomisk bærekraft

Hos ELIQUO anser vi etikk som en integrert del av vår forretningsdrift, og vi forventer at alle våre ansatte og samarbeidspartnere ikke bare handler i henhold til lovene som ELIQUO styres under, men også handler i henhold til prinsippene i ELIQUOs etiske retningslinjer for å forhindre situasjoner som sannsynligvis vil føre til - til og med tilsynelatende - upassende oppførsel.

Grunnleggende prinsipper i retningslinjer

OMDØMME OG TROVERDIGHET

Alle ELIQUOs ansatte skal utføre sine oppgaver på en slik måte at de bidrar til å styrke ELIQUOs omdømme som en teknisk dyktig, pålitelig og rettferdig forretningspartner og en attraktiv arbeidsgiver.

ÅPENHET

Alle har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og utvikle en kultur for åpenhet og integritet. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet er en viktig forutsetning for god etisk atferd.

YTRINGSFRIHET

Alle ansatte har rett til å delta i samfunnsdebatten, uansett hva de måtte mene. De er imidlertid ansvarlige for at deres ytringer ikke er i strid med lojaliteten til selskapet eller i strid med taushetsplikten overfor selskapet eller dets kunder eller leverandører. Taushetsplikten gjelder også etter arbeidsforholdets opphør.

LOJALITET

Ved utførelsen av sine oppgaver skal de ansatte handle i selskapets interesse etter beste evne, men alltid nøye sørge for at alle interessenter behandles rettferdig. De har rett til å rette oppmerksomheten mot kritikkverdige forhold uten å måtte frykte negative konsekvenser. Plikten til å følge pålegg og instrukser innebærer ingen plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

KORRUPSJON, BESTIKKELSER OG «SMØRING»

ELIQUO skal utføre sin virksomhet på en rettferdig måte, og på ingen måte forsøke å påvirke potensielle kunder på ulovlige måter. Likeledes skal ingen ELIQUO-ansatte akseptere gaver eller andre fordeler som kan tolkes som et forsøk på å påvirke ham eller henne.